Prawo administracyjne

Zajmujemy się m.in. następującymi sprawami z zakresu prawa administracyjnego:

  • dotyczące prawa budowlanego, w tym pozwolenia na budowę, zmiany sposobu użytkowania budynku, samowoli budowlanej,
  • wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym co do opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, wywłaszczenia,
  • dotyczące egzekucji w administracji,
  • dotyczące rozgraniczania i podziału nieruchomości,
  • dotyczące odrolnienia działek,
  • dotyczące zezwoleń, koncesji oraz licencji.