OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 55448
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Edmund Fudalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-06-2010 r. o godz. 8:40 w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie mającego siedzibę przy ul.Sobieskiego 302 w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej KW 55448 stanowi lokal mieszkalny o powierzchni 56,9 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, 2 korytarzy i łazienki, do lokalu należy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 2,5 m2 oraz udział we współwłasnosci części wspólnych budynku i gruntu na działkach 131/1 i 132/1 w 49/1000 częściach .
położonej: ul.Sobieskiego 262/1A, Wejherowo,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rej. w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 55448
Suma oszacowania wynosi 192 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144 225,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 230,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. O/Wejherowo 91102019120000940200118240
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wejherowie przy ul.Sobieskiego 302 w pok. WYDZ.CYWILNY odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.