Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Edmund Fudalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-06-2010r. o godz.08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie mającego siedzibę przy ul.Sobieskiego 302 w sali nr 13, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny dwupoziomowy o powierzchni 115,5 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem w piwnicy o powierzchni 5,9 m2 oraz udział w gruncie w części 850/20.000 KW 37510 .Lokal składa się z 2 pokoi z aneksami kuchennym, pokoju, 2-łazienek, przedpokoju.
położonej: 84-240 Reda, ul.Jana Pawła II 4/9,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rej. w Wejherowie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 71555
Suma oszacowania wynosi 512 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 341 734,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 260,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. O/Wejherowo 91102019120000940200118240
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wejherowie przy ul.Sobieskiego 302 w pok. WYDZ.CYWILNY odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.