Beata Tabaka – sekretarz

Beata Tabaka – sekretarz

tel. 58 672 24 13 i 58 677 53 00, 664 949 137
e-mail:sekretariat@zespoladwokatow.pl